Let op! U belegt buiten AFM-toezicht
Geen prospectusplicht voor deze activiteit
U belegt buiten AFM-toezicht

Home > Privacy

Privacyverklaring Zuyderzon Almere BV

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over welke persoonsgegevens Zuyderzon Almere verzamelt en gebruikt en hoe Zuyderzon Almere daarmee om gaat. Zuyderzon Almere realiseert en exploiteert het  zonnepark Zuyderzon Almere, gevestigd op de Vaart 4 in Almere.

Zuyderzon Almere is een samenwerking tussen Sunwatt BV en HVC Zon BV. HVC Zon BV is een 100% dochteronderneming van NV HVC. In het kader van deze privacyverklaring wordt met Zuyderzon Almere tevens de aan dit project gelieerde dochterondernemingen van NV HVC (HVC Groep) bedoeld.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen Zuyderzon Almere alsmede binnen de aan de aan dit project gelieerde dochterondernemingen van HVC Groep.
Zo maakt HVC Energie BV onderdeel uit van de HVC Groep en is zij belast met de marketing en administratie rondom het project Zuyderzon Almere.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Snel naar:

Hoe gaat Zuyderzon Almere om met uw privacy

Zuyderzon Almere hecht groot belang aan privacy en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw rechten respecteren, zoals het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en te verbeteren;

Contactgegevens Zuyderzon Almere

Telefonisch    088-6464100 (klantencontactcentrum HVC Energie BV)
E-mail           participatie@hvcgroep.nl

Postadres Zuyderzon Almere
Postbus 9199
1800 GD Alkmaar

Gebruik van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij kunnen gebruiken en op welke manier wij deze verwerken. Dit zullen niet altijd alle onderstaande gegevens zijn. Dat is afhankelijk van welke diensten u van Zuyderzon Almere gebruikt en welke gegevens u op de website of bij contact met Zuyderzon Almere of bij een de gelieerde dochterondernemingen in de HVC Groep achterlaat.

Bezoekers website, participanten

Wanneer u interesse heeft in het project Zuyderzon Almere of u wenst zich in te schrijven voor participaties in dit project, dan kunt u uw persoonsgegevens invoeren op de website. Welke persoonsgegevens dan van u worden verwerkt kunt u vinden onder Verwerking van Persoonsgegevens.

Externe medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten aan het zonnepark

Komt u als externe medewerker, bijvoorbeeld als zzp’er, ingeleend personeel (of  uitzendkracht) en personeel dat vanuit een ander bedrijf bij Zuyderzon Almere komt werken, werkzaamheden verrichten aan de installaties van Zuyderzon Almere of komt u daaraan gerelateerde werkzaamheden verrichten op het terrein van Zuyderzon Almere, dan gelden om veiligheidsredenen aanvullende voorwaarden voor verkrijging van toegang. Zo dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA-certificaat. U kunt als externe medewerker gevraagd worden u te identificeren (middels paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument).

Cameratoezicht

Zuyderzon Almere maakt op haar locatie gebruik van cameratoezicht. Dit wordt aangekondigd door middel van een sticker of informatiebord.

Verwerking van Persoonsgegevens

In het kader van het informatie over, of inschrijving op obligaties, of bezoek aan het zonnepark kunnen de volgende persoonsgegevens door Zuyderzon Almere worden verwerkt:

Geïnteresseerden:

 • voor- en achternaam
 • geslacht (aanhef)
 • e-mailadres

Participanten:

 • initialen
 • voor- en achternaam
 • geslacht (aanhef)
 • postcode, straatnaam en huisnummer, woonplaats
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer

Bezoekers:

 • voor- en achternaam
 • soort identiteitsbewijs,  documentnummer en geldigheidsduur
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)

Intern personeel:

 • voor- en achternaam
 • uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)
 • telefoonnummer (indien deze medewerker BHV’er is)
 • logging gegevens

Extern personeel:

 • contactgegevens firma (naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon)
 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • soort identiteitsbewijs,  documentnummer en geldigheidsduur
 • land van uitgifte identiteitsbewijs
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanwezigheid van geldig VCA-certificaat
 • adres- en woonplaatsgegevens
 • kenteken
 • BSN-nummer (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)
 • nationaliteit (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)
 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel
 • logging gegevens
 • uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)

Aanvullende persoonsgegevens van buitenlands extern personeel dat werkzaamheden gaat verrichten aan installaties van Zuyderzon Almere:

 • kopie of scan van het identiteitsbewijs / tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, inclusief nummer en geldigheidsduur (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)

Grondslag voor verwerking

Zuyderzon Almere heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens, namelijk voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie en het creëren van een veilige (werk-)omgeving en het voldoen aan goed werkgeverschap. Daarnaast kan Zuyderzon Almere uw persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tot het verwerken van uw verzoek tot participatie in het zonnepark.

Tevens heeft Zuyderzon Almere voor de verwerking van persoonsgegevens een aantal wettelijke verplichtingen, zoals:

 • artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek - aansprakelijkheid werkgever t.o.v. zijn (ingeleende) werknemer
 • Invorderingswet 1990, de Leidraad Invordering en overige daaraan ten grondslag liggende besluiten en de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN – gebruik BSN in verband met voorkomen ketenaansprakelijkheid
 • de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit
 • de Wet arbeid vreemdelingen.

Doelen van verwerking

Zuyderzon Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Accepteren, beoordelen en registreren van participanten
 • Registratie en facturatie van de obligatie(s) en de uitbetaling van opbrengsten uit participaties
 • Uitvoeren van crediteurencontrole
 • Het beantwoorden van vragen, geschillen en klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Informeren over aanleg en prestatie zonnepark
 • Marketingactiviteiten, zoals het toesturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven
 • Het meten van klanttevredenheid
 • Het verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven, informatie en aankondigingen van gerelateerde activiteiten
 • Het geven van voorlichting over gezond & veilig werken
 • Het controleren van het in bezit hebben van een geldig VCA-certificaat
 • Bescherming van veiligheid en gezondheid van het interne personeel, externe personeel en bezoekers, ook in geval van calamiteiten
 • Uitvoering geven aan de identificatieplicht
 • Leeftijdscontrole: werken aan de installaties van Zuyderzon Almere is slechts toegestaan voor werknemers van 18 jaar of ouder
 • Het voorkomen van ketenaansprakelijkheid
 • Het voorkomen inlenersaansprakelijkheid
 • Controle op de naleving van wettelijke of (interne) veiligheidsverplichtingen
 • De naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • Het voeren van geschillen

Derden

Zuyderzon Almere kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruik maken van diensten van derden en daarvoor kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan die derden. Denk aan de partij die het betalingsverkeer met de banken verwerkt of ondersteuning biedt bij het opstellen van informatiebulletins. Deze derden mogen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Lichtenstein, Noorwegen en IJsland) worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, SurveyMonkey, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en Linkedin. Deze partijen zijn EU-VS privacyshield geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Uw persoonsgegevens zullen door Zuyderzon Almere niet aan derden worden verstrekt voor commerciële, goede of ideële doelen. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo zou de politie of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met een rechterlijk bevel) gegevens bij ons op kunnen vragen.

Profilering en cookies

Zuyderzon Almere zal de informatie die wij over u verzamelen op websites en uit andere bronnen (zoals aanmelding participaties) combineren met elkaar, om u de beste online ervaring en dienstverlening te bieden. Daarbij kunnen ook deze gegevens worden gecombineerd met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via, een van de volgende websites van Zuyderzon Almere of de daaraan gelieerde websites zoals die van de HVC Groep of De Groene Reus, te weten:

Door uw gegevens te combineren van bovenstaande websites kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde informatie op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen en informatie leveren.   

Bij het verzamelen en combineren van uw persoonsgegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 7 jaar na laatste verwerking, voor zover geen andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor de kopie of scan van het identiteitsbewijs of paspoort hanteert Zuyderzon Almere een bewaartermijn van 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de (aanneem)overeenkomst  met de betreffende werknemer is beëindigd.

Voor camerabeelden hanteert Zuyderzon Almere een bewaartermijn van maximaal 4 weken, tenzij sprake is van een incident. Dan worden de beelden bewaard totdat dit incident geheel is afgehandeld.

Beveiliging

Zuyderzon Almere neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Zuyderzon Almere hanteert een passend informatiebeveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

U heeft het recht om Zuyderzon Almere een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens, voor zover Zuyderzon Almere deze verwerkt. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van deze persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Zuyderzon Almere verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per post sturen naar:

ZUYDERZON ALMERE

Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens

Postbus 9199

1800 GD ALKMAAR   

Per e-mail kunt u verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

participatie@hvcgroep.nl.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuyderzon Almere, dan horen wij dat graag. Als wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kunt u zich tot de in uw regio bevoegde rechter wenden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en op www.rechtspraak.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Zuyderzon Almere kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Zuyderzon Almere raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 22 maart 2019